އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

10 ޖެނުއަރީ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/001

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  10 ޖަނަވަރީ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 32 ވަނަ ޖަލްސާ)

 

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

2022 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ސްޕެޝަލް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް (އަސާސީ މުސާރައިގެ %35) އާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް އެދިފައިވާތީ، ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތަށް އިދާރީގޮތުން މިމައްސަލައަށް ގެނެވޭނެ ހައްލަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިގެން ހައްލު ހޯދުމަށް ރެކޮމެންޑްކޮށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް.

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/001

ތާރީޚް: 10 ޖެނުއަރީ 2022