އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ. ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗް، ފޭދޫ ބީޗް އަދި ސަވާހިލި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކޮށް ދެއްވުން އެދި.

31 މާރޗް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/060  

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  31 މާރޗް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 13 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 44 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސ. ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗް، ފޭދޫ ބީޗް އަދި ސަވާހިލި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް، ވިޒަޔޯންވިލާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް ކައުންސިލުން އެޕްރޫވްކޮށް ދެއްވުން އެދި.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " ޓޫރިޒަމް ކޮމިޓީއިން ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ވިޒްޔޯންވިލާ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާއި އެކު އުފެއްދޭ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރގެ ދަށުން، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ %10 ހިއްސާ ހިމެނޭ ގޮތަށް އަދި ޓޫރިޒަމްގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ބިމު ކުލި ނެގުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ގޮތަށް، ވިޒްޔޯން ވިލާގެ ޕްރޮޕޯޒަލް އެޕްރޫވްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދް ފައިސަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދް ޝުޢާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/060

ތާރީޚް: 31 މާރޗް 2022