އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ކުލި ނުދެއްކި އޮންނަ މުއްދަތަށް ނަގާ ޖޫރިމަނާ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

6 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B(4)/2022/063

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 45 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ކުލި ނުދެއްކި އޮންނަ މުއްދަތަށް ނަގާ ޖޫރިމަނާ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިމުގެ ކުލި ނުދެއްކި އޮންނަ މުއްދަތަށް ނަގާ ޖޫރިމަނާ ގެ ގޮތުގައި ނެގޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަދަދަކަށް ކުލީގެ މުއްދަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B(4)/2022/063

ތާރީޚް: 6 އެޕްރީލް 2022