އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 426-B(4)/2022/057 ނަމްބަރު ނިންމުން މުރާޖާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

6 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/064

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 14 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 45 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

2022 ވަނަ އަހަރުގެ 426-B(4)/2022/057 ނަމްބަރު ނިންމުން މުރާޖާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދް ނާދިރު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " 426-B(4)/2022/057  ނަންބަރ ނިންމުމަކީ ގިނަ ޙިދުމަތްތަކުން އަގުނެގުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް ވާތީ، ވަކިވަކި ތަންކޮޅު މުރާޖާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުޅި މައްސަލަ ބާތިލުކޮށް އަލުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދް ޝުޢާޢު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޙުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/064

ތާރީޚް: 6 އެޕްރީލް 2022