އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަސްވެރިންގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

10 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/065

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  10 އެޕްރީލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 07 ކުއްލި ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ދެކުނުގެ މަސްވެރިކަން ތިޔާގިވެ، މަސްވެރިން ބާނާ މަސްކޮޅު ނުކިރި އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ މައްސަކަތް ހުއްޓިފައިވާތީ މިމައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކައުންސިލަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " މަސްވެރިކަމަކީ ދިވެހިންގެ ލޭނާރު ކަމަށާއި އެހެނަސް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މަސްވެރިކަން ރަނގަޅު ދުވަސްވަރު މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ނުކިރޭ މައްސަލަ އަކީ ދިވެހި މަސްވެރިން އުފުލަންޖެހިފައިވާ ތަކުލީފެއް ކަމަށާއި މިކަމަށް ދުރާލައި ރޭވިގެން ހިންގޭ ރަނގަޅު ސިޔާސަތަކުން މަސްވެރިންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދެވިދާނެ ކަމަށް ފެންނާތީ، މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ދެކުނުގެ މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ނުކިރޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން:

  1. ދޯނިތަކަށް ފަސޭހައިން ކިޔޫ ނަމްބަރު ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް މިފްކޯގެ ވެރީންނާއި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހޯދުން
  2. އައްޑޫގެ އޮޑިވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން
  3. މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކާއި އެކު، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރާއި ބައްދަލުކޮށް މަސްވެރިންގެ ޝަކުވާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން.
  4. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަމާލުކަމަށް އައްޑޫގެ މަސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރުމާއި، އެކު މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
  5. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އައްޑޫ ތަމްސީލުކުރައްވާ މެމްބަރުންނާއި، މިމައްސަލަ ހިއްސާކޮށް، މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި މަޖިލީހުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
  6. މީގެ އިތުރުންވެސް، މަސްގަނެ އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް، މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި، ދިރާސާކޮށް މަސައްކަތް ކުރުން.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދް ސަޢީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 04   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/065

ތާރީޚް: 10 އެޕްރީލް 2022