އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 2021 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން

13 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/067

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 2021 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފައިޞަލް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އާއްމު ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންގެންދާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 2021 ގައި ފުށުއެރުންތައް ހުރުމާއި ގުޅިގެން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 2021 ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) "ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގެ އިދާރީ މޭޒު ބަލަހައްޓަވާނީ އިދާރީ އިސް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މޭޔަރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުންނެވެ." މި ގޮތަށް އިސްލާހުކޮށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު 2021 އަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤަވާއިދު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އައުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ މުހައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 05 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/067

ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022