އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ 100×87 ފޫޓް ގެ ބިން އަނބުރާ ކައުންސިލަށް ނެގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޙުށަހެޅޭ މައްސަލަ

13 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/069

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލަށް އިތުރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ 100×87 ފޫޓް ގެ ބިން އަނބުރާ ކައުންސިލަށް ނެގުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޙުށަހެޅޭ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލަށް ބަދަލުކުރުމާއި ގުޅިގެން 09 ޑިސެންބަރ 2013 ގައި ކައުންސިލުން މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލަށް ދޫކޮށްފައިވާ 87*100 އަކަފޫޓުގެ ބިމުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާތީ މި ދެންނެވި ބިން ކައުންސިލަށް ނެގުމަށްފަހު، ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެހެން ބިން އިއުލާންކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/069

ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022