އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އާއި މީދޫ އިން އިންޑޯ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕެކްސް އަށް ބިން ކަނޑައެޅުން

13 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/070

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ފޭދޫ އާއި މީދޫ އިން އިންޑޯ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕެކްސް އަށް ބިން ކަނޑައެޅުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " ފޭދޫ އާއި މީދޫ އިން އިންޑޯ ސްޕޯރޓްސް ކޮމްޕެކްސް އަށް ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް، ނިންމުމާއި އެކު އެއްކަރުދާސްކުރެވިފައިވާ ޗާޓުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުން 149*140 އަކަފޫޓުގެ ބިން ފޭދޫ އިން ކަނޑައެޅުމަށާއި 149*115 އަކަފޫޓުގެ ބިން މީދޫ އިން ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށާއި ހުޅުދޫ ގައި ޤާއިމުކުރެވޭ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޓައިމްލައިނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިނިއުޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ ހުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/070

ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022