އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައިސްޑިލައިޓް ހިންގި އިމާރާތާއި، އިމާރާތް ހިމެނިފައިވާ ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުން

13 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/071

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައިސްޑިލައިޓް ހިންގި އިމާރާތާއި، އިމާރާތް ހިމެނިފައިވާ ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އައިސްޑިލައިޓް ހިންގި އިމާރާތް ހުސްކުރެވި ބޭނުން ނުކުރެވި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވީރާނާ ވަމުންދާތީ ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި އައިސްޑިލައިޓް ހިންގި އިމާރާތާއި، އިމާރާތް ހިމެނިފައިވާ ބިންކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޝުޢާއު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އިބްރާހިމް ޝިނާޒު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/071

ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022