އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޕޯލޯ ސިމެންތިގުދަން ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

13 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/072

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އެޕޯލޯ ސިމެންތިގުދަން ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އިދާރީ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " ޕީޕީއީ ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ފެކްޓްރީ ސެޓިން ހެދުމަށް އެޕޯލޯ ސިމެންތިގުދަން ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ކައުންސިލްގެ 426-B/(3)2021/40 އިން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސް އަށް ހަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އިން އެ އިމާރާތް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ކައުންސިލްގެ މިފަދަ އިމާރާތެއް ވީރާނާވުމަށް ދޫކޮށްފައި ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ކައުންސިލަށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކައުންސިލްގެ 426-B/(3)2021/40 ބާތިލްކޮށް، އެޕޯލޯ ސިމެންތިގުދަން ކުރިން ހިންގި އިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/072

ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022