އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ގަން ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ފުރާޅު ހަލާކުވެ ތަން ބޭނުންނުކުރެވި ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި

13 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/073

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  13 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 15 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 46 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ފުރާޅު ހަލާކުވެ މަރާމާތުކޮށްގެން ނޫން ގޮތަކަށް ބޭނުންނުކުރެވި ތަން ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަވަސް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސަލްމާ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އައްޑޫސިޓީ ގަމުގައި ހުންނަ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަކީ އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާއީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ގުޅުން ހުރި ހަރާކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރަމުންދާ ސެންޓަރެއް ކަމަށާއި މިސެންޓަރުގެ ފުރާޅު ހަލާކުވެފައިވެ ސެންޓަރު ބަންދުކުރުމުން، ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާތީ، މިކަން ހައްލުކުރުމަށް ތިރީގައިވާ މަރާމާތުކޮށް ޔޫތް ސެންޓަރުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ހަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

މަރާމާތާއި ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް

ބަނޑަވަހާ އާކުރުން: /-7000

ޓްރަސްތައް ހަދާ ލަކުޑި އަށް ގާތްގަޑަކަށް /-30000

ފުރާޅު ނައްޓައި ފުރާޅު އަލުން އެޅުން: /-40000

ސީލިން ހެދުމަށް : /-69000

ބޭނުންވާނެ އިސްކުރު މޮހޮރު އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތްތަކާއި އެކު ޖުމުލަ ( އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް )

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ހުސައިން ފައިޒުއްރަހްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/073

ތާރީޚް: 13 އެޕްރީލް 2022