އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ިޒްޔޯންވިލާ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ ޕްރީފެބް ހައުސިންގ ސްކީމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

20 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/074

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  20 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 47 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ވިޒްޔޯންވިލާ އާއި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލާ ދެމެދު ވެވޭ ޕްރީފެބް ހައުސިންގ ސްކީމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

     " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އައްޑޫއަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ވިޒްޔޯންވިލާގެ ޕްރީފެބް ހައުސިންގ ސްކީމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ސޮއިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުހައްމަދު ޝުޢާއު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ނާދިރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/074

ތާރީޚް: 20 އެޕްރީލް 2022