އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް

20 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/075

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  20 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 47 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ( އެސްޕަޔަރ) މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ (އެސްޕަޔަރ) މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމުގައި ދަށުން އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސޯލަރ ޕެނަލްތައް ހަރުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާތީ، މި ސަރަހައްދުތަކަކީ ބޮޑު ސައިޒުގެ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމުން މި މައްސަލަ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/075

ތާރީޚް: 20 އެޕްރީލް 2022