އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ފީނެގުމާބެހެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

20 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/077

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  20 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 16 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 47 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އައްޑޫ ސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ފީނެގުމާބެހެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިސްލާޙް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޝުއާޢު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " އައްޑޫ ސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ފީނެގުމާބެހެ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އިސްތިސްނާ ހާލަތެއްގެ ގޮތުން ހިތަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މަސައްކަތް ނިމެންދެން ހިތަދޫ ބަނދަރުން ފީ ނެގޭނެ ޚިދުމަތްތަކުން ފީ ނަގައި، ނެގެން ނެތް ޚިދުމަތްތަކުން ފީ ނެގުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިޙާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/077

ތާރީޚް: 20 އެޕްރީލް 2022