އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އޮފިޝަލުން ތިބުމަށް ދަނގަޑު ހޮޅިން ވޭޑިންކޮށްގެން ރޮސްޓްރަމް އެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

20 އެޕްރީލް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/078

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  27 އެޕްރިލް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 17 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 48 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އިންފާރުން "20 ފޫޓުގެ ބައެއް ތެޅުމަށްފަހު، އޮފިޝަލުން ތިބުމަށް ދަނގަޑު ހޮޅިން ވޭޑިންކޮށްގެން ރޮސްޓްރަމް އެއް ހެދުމަށް ބޭނުންވުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށް މަރަދޫފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގެ އިންފާރުން 20 ފޫޓުގެ ބައެއް ތެޅުމަށްފަހު، އޮފިޝަލުން ތިބުމަށް ދަނގަޑު ހޮޅިން ވޭޑިންކޮށްގެން ރޮސްޓްރަމް އެއް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށާއި މި މަސައްކަތަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ (25,000/- ރުފިޔާ) ޚަރަދު މަރަދޫފޭދޫ ސޯޝަލް ސެންޓަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 223014 ބަޖެޓް ކޯޑުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/078

ތާރީޚް: 20 އެޕްރީލް 2022