އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް

6 ޖުލައި 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/121

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 ޖުލައި 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 57 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ( އެސްޕަޔަރ) މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ( އެސްޕަޔަރ) މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަ ފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އިން ހުށަހެޅިފައިވާ އަގާއި ގުޅިގެން ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމެޓީގެ ނިންމުން 25 މޭ 2022 ގައި، ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B(4)/2022/085 ނިންމުން ފާސްކޮށްފައިވާތީ، ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި އަކަމީޓަރަކަށް 12 (ބާރަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/121

ތާރީޚް: 6 ޖުލައި 2022