އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ބިމެއް ދިނުން

6 ޖުލައި 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/124

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  06 ޖުލައި 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 26 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 57 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

  މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން ގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ބިމެއް ދިނުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B (3)/2020/138 ނިންމުމުގައި މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން އެހެން ސަރަޙައްދަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  ފާސްކޮށްފައިވާތީ ހުށަހެޅިފައިވާ ޗާޓާއެއްގޮތްވާ ގޮތަށް 120X60 (7200 އަކަފޫޓު) ގެ ބިމެއް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން އަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/124

ތާރީޚް: 6 ޖުލައި 2022