އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލަރުންގެ 2022-2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް އަލުން އެކުލަވާލުން.

20 ޖުލައި 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/130

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  20 ޖުލައި 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކައުންސިލަރުންގެ 2022-2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް އަލުން އެކުލަވާލުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، " ކައުންސިލް ބިއުރޯ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ 04 ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުންގެ 2022-2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޗުއްޓީ ތާވަލް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 06 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 06 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/130

ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2022