އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ފީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

20 ޖުލައި 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/131

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  20 ޖުލައި 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 58 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓުން އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ  އެސްޕަޔަރ މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ފީ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

   މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " 2022 ޖުލައި 06 ވަނަ ދުވަހުގެ ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގެ ނަންބަރު 426-B (4)/2022/121 ނިންމުމުން ނިންމާފައިވާ، އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އިން ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ( އެސްޕަޔަރ) މަޝްރޫއުގެ ތިންވަނަފިޔަވަހީގެ ލައިސަންސް އެއްބަސްވުމުގައި ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި އަކަމީޓަރަކަށް 12 (ބާރަ) ރުފިޔާގެ ބަދަލުގައި ލައިސަންސް ފީގެ ގޮތުގައި އަކަމީޓަރަކަށް 08 (އަށެއް) ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/131

ތާރީޚް: 20 ޖުލައި 2022