އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މީދޫ މަތިކިޅި އިކޯގާރޑަން އަށް ވަނުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ބްރިޖެއް ހެދުމަށް ބަޖެޓްގައި އެކްޓިވިޓީ އެއް ހިމެނުމަށް

8 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/134

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  08 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މީދޫ މަތިކިޅި އިކޯގާރޑަން އަށް ވަނުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ބްރިޖެއް ހެދުމަށް ބަޖެޓްގައި އެކްޓިވިޓީ އެއް ހިމެނުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އާމިނަތު ސާލިހާ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " މީދޫ މަތިކިޅި އިކޯގާރޑަން އަށް ވަނުމަށްޓަކައި ލަކުޑި ބްރިޖެއް ހެދުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ 30,000 (ތިރީސްހާސް) ރުފިޔާ މީދޫ ކޯގަންނު ޤަބުރުސްތާނު މަރާމާތުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 50,000 (ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 12   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/134

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2022