އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ ބިންތަކުގެ އިންވަކިކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

8 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/135

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  08 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

މަރަދޫފޭދޫ ބިންތަކުގެ އިންވަކިކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

  " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ފޭދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ އިންވަކިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން އަށް ދިމާވެފައިވާ ކެލިބްރޭޝަންގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށާއި، މަރަދޫ މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫގެ މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ސާރވޭ ޕޫލެއް އެކުލަވާލާ، ޓޯޓަލް ސްޓޭޝަން ބޭނުންކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކައްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން އެމުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށްފަހު، މިޕޫލް މެދުވެރިކޮށް އެއް ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/135

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2022