އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ސްކިލްޑް ލޭބަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށް

8 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/137

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  08 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ސްކިލްޑް ލޭބަރ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމަށް 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

  " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ސްކިލްޑް ލޭބަރ މަޤާމަކީ ހިތަދޫ ފްލެޓް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާ މަޤާމަކަށްވެފައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އިތުރު މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާތީ ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ސްކިލްޑް ލޭބަރ މަޤާމަށް، ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B(3)/2021/75 ނިންމުމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޝަރުތާއި މުސާރައާ އެއްގޮތަށް 2022 ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށާއި އަދި ހުޅުދޫ އަވަށު އޮފީހުގެ  ހުސްވެފައިވާ ދާއިމީ މަޤާމު ކަމަށްވާ އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ އަދި ސާރވޭޔަރ ގެ މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހެންދެން ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މިދެމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޚްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/137

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2022