އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ފޭދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެދި

8 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/138

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  08 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 29 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 60 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:  

ސ.ފޭދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

   " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " މައްސަލައަކީ މުހިންމު މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޚްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00   

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް


ނިންމުން ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

ސ.ފޭދޫ އަވަށުން ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެދި


ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/138

ތާރީޚް: 8 އޯގަސްޓް 2022