އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓައިޓަން މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ވެވޭ "އެމް.އޯ.ޔޫ" އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

24 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/142

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  24 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 61 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ޓައިޓަން މޯލްޑިވްސް އާއި އެކު ވެވޭ "އެމް.އޯ.ޔޫ" އެއްބަސްވުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޣާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަލީހާލަތު ދަށްވެފައިވާތީ، ޓައިޓޭން މޯލްޑިވްސް އިން އެދިފައިވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފިޔަވައި އެފަރާތުން އެދިފައިވާ އެހެނިހެން އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/142

ތާރީޚް: 24 އޯގަސްޓް 2022