އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC/-SC/65 ގަޟިއްޔާގައި ކައުންސިލް ތަފްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

31 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/146

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  31 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC/-AC/65 ގަޟިއްޔާގައި ކައުންސިލް ތަފްސީލުކުރާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ލީގަލް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/SC/-AC/65 ޤަޟިއްޔާއިން ބައްލަވާ މައްސަލާގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާނީ މިއިދާރާގެ ލީގަލް އޮފިސަރ، ސ ހިތަދޫ މެރިންގޯލްޑް އަލްއުސްތާޛު ޙުސެއިން ޙަބީބު އާއި ލީގަލް އޮފިސަރ، ސ.ހިތަދޫ ސައިފަތްމާގެ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އިޙްސާން (A304202) ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ޤަރާރެއް ފާސް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/146

ތާރީޚް: 31 އޯގަސްޓް 2022