އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

31 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/147

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  31 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސައުތު ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ކައުންސިލުން ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯޓް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ސައުތު ސެންޓްރަލް ޒޯންގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މެދު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސަލްމާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/147

ތާރީޚް: 31 އޯގަސްޓް 2022