އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ އިން އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ބޭޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

31 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/148

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  31 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ އިން އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ބޭޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި ކައުންސިލް އިން ބައިވެރިވުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޔޫތު ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ސްޕޯޓް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީ އިން އޮފީސްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމެއް ބައިވެރިވުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިޞަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 03  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 07 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/148

ތާރީޚް: 31 އޯގަސްޓް 2022