އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ބަނދަރުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 80% ފައިސާ އެއަވަށެއްގެ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެއަވަށަކަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދި

31 އޯގަސްޓް 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/149

ބޭއްވުނު ތާރީޚް:  31 އޮގަސްޓް 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 31 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 62 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ބަނދަރުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 80% ފައިސާ އެއަވަށެއްގެ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެއަވަށަކަށް ކަނޑައަޅައި ދެއްވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:ކައުންސިލަރ ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީގެ ބަނދަރުތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ 50 އިންސައްތަ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަދި 50 އިންސައްތަ އަވަށު އޮފީސްތަކަށް

ކަނޑައެޅުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/149

ތާރީޚް: 31 އޯގަސްޓް 2022