އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފެހެލަކިޅި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެކިޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ބައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗާރ އެންޑް ހެރިޓޭޖަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/150

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 63 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ފެހެލަކިޅި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އެކިޅި ހިމެނޭ ސަރަހައްދުން ބައެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗާރ އެންޑް ހެރިޓޭޖަށް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ފެހެލަ ކިޅި ސަރަހައްދުގައި 'އައްޑޫ މިއުސިއަމް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ވިލެޖް' އެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މިސަރަހައްދުން 2.8 ހެކްޓާރގެ ބިން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗާރ އެންޑް ހެރިޓޭޖަށް ހަމަޖެއްސައި ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަހްމަދު ސައީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، މަރިޔަމް ސައީދާ  

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00  

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/150

ތާރީޚް: 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022