އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އެޗް. އާރ. ސީ. އެމްގެ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅި ބިން ކުޑަވާތީ ބިން އިތުރުކުރުން

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/152

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 63 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

HRCM ގެ ސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅި ބިން ކުޑަވާތީ ބިން އިތުރުކުރުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަށް ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު  426-B (4)/2021/150 ނިންމުމުން ނިންމާފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި، އެ ބިމުގެ އުތުރާއި އިރުމަތިން ހުސްޖާގަ އޮތުމާއިއެކު 3500 އަކަފޫޓަށް ބިމުގެ ސައިޒު ބޮޑުކުރެވިދާނެގޮތުގެ ޗާޓަކާއިއެކު މި މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯރޓް ކޮމިޓީގެ 18 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހެޅުމުން، ޗާޓުގައި ވާގޮތަށް ބިން އިތުރުކޮށް 3500 އަކަފޫޓް ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢުލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01  

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/152

ތާރީޚް: 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022