އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ އެއެސްޑީ ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ހަރަދު ނުކުރެވިވާ ފައިސާ އިދާރީ ހިންގުމާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅުން

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/155

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 63 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅުގެން އުފެއްދި އެސްއެސްޑީތައް އުވާލެވިފައިވާތީ، ހުޅުދޫ އެއެސްޑީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ހަރަދު ނުކުރެވިވާ ފައިސާ އިދާރީ ހިންގުމާއި ކެޕިޓަލް ތަކެތި ހޯދުމަށް ކަނޑައެޅުން

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ކޮވިޑް19 އާއި ގުޅިގެން އުފެއްދި އެސްއެސްޑީތައް އުވާލެވިފައިވާތީ، ހުޅުދޫ އެއެސްޑީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓްކޯޑް 228005 ( އިދާރީ ހިންގުން – ހުޅުދޫ ) ބަޖެޓްގައި ހިމެނި ހަރަދު ނުކުރެވި މިހާރު ބާކީހުރި ފައިސާ ކަމަށްވާ 57،345ރ (ފަންސާސް ހަތްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅިސް ފަސް ރުފިޔާ) ހުރުމާއެކު ކައުންސިލްގެ މާލީ ހާލަތު މިހާރު ހުރިގޮތުން ހުޅުދޫ އަވަށުގައި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތަށް- އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށް މިފައިސާ ޖީއެލްކޯޑް: 222005 އަދި ޖީއެލްކޯޑް: 423002 ( އިދާރީ ހިންގުން – ހުޅުދޫ ) އަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްޠިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/155

ތާރީޚް: 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022