އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ މީދޫ ޕަބްލިކް ވާކްސް ސައިޓަށް ސުޕަރވައިޒަރަކު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/156

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 63 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ހުޅުދޫ މީދޫ ޕަބްލިކް ވާކްސް ސައިޓަށް ސުޕަރވައިޒަރަކު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: ކައުންސިލަރ އާމިނަތު ޞާލިޙާ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ހުޅުދޫ މީދޫ ޕަބްލިކް ވާކްސް ސައިޓަށް ސުޕަރވައިޒަރަކު ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި ހުޅުދޫމީދޫ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފަކު އިސްކޮށް ނަގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް އެންގުމަށްފަހު ހުޅުދޫ މީދޫ ޕަބްލިކް ވާކްސް އާއި ހަވާލުކުރުމަށް    ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން- މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.-

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/156

ތާރީޚް: 7 ސެޕްޓެމްބަރ 2022