އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހުޅުދޫ ޔޫތް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އަށް ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/162

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 34 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 65 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ހުޅުދޫ ޔޫތް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ އަށް ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ހުޅުދޫ ޔޫތް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރގެ ޖިމް އިންސްޓްރަކްޓަރގެ މަޤާމުގެ ނަމުން ސްޕޯޓްސް އިންސްޓްރަކްޓަރގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް، އެމަޤާމުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތް ލިބޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާއި ކޮންޓެރެކްޓް އުޞޫލުން މުވައްޒަފަކު ނެގުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 12 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 12 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/162

ތާރީޚް: 21 ސެޕްޓެމްބަރ 2022