އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެވޭނެ އިތުރު ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށް

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/163

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B(4)/2022/161 ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ދެވޭނެ ވަކި ފަރާތެއް ހިމެނިފައިވާތީ، އޭގެ ބަދަލުގައި ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ދެވޭނެ އިތުރު ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާން ކުރުމަށާއި، މިގޮތުން ހޯދޭ އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތަށް މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަވާލުކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޗް.އާރު ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 426-B(4)/2022/161 ނިންމުމުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ދެވޭނެ ވަކި ފަރާތެއް ހިމެނިފައިވާތީ އާއި މި ޚިދުމަތްދޭނެ އިތުރު ފަރާތްތަކުގެ އަގުތައް ބެލެވިފައިނުވާތީ، މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް ދިނުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިއުލާން ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ޒަރީރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/163

ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022