އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް އިތުރު ޖާގައިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އެދި

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/164

ބޭއްވުނު ތާރީޚް : 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 35 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތަށް އިތުރު ޖާގައިތުރު ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށް އެދި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އެޑްމިން ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އިމާރާތައް ޖާގައިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ނަންބަރު: 198-E/426/2022/1 ސިޓީ އާއި ހަވާލާދީ، 02 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،  ސ.ހިތަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި އިންވެގެން އޮތް ބިމުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުޢާއު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/164

ތާރީޚް: 28 ސެޕްޓެމްބަރ 2022