އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

6 އޮކްޓޯބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/168

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 06 އޮކްޓޯބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 36 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ ޑްރާފްޓާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާޢީ ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އާއްމު ކޮމިޓީ 

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއިން ފޮނުވާފައިވާ ޑްރާފްޓާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ އާންމު އިޖުރާޢީ ޤަވާޢިދުގައިވާ ކަންކަން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އިސްލާޙު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ސަޢީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/168

ތާރީޚް: 6 އޮކްޓޯބަރ 2022