އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މީދޫގައި މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް

9 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/178

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން މީދޫގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ބިނާ ކުރުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (04 ވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ)ގައި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު 426-B(4)2022/008 އިން ނިންމަވާފައިވާ ތަނަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަނގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހަރަދުކުރައްވައިގެން މީދޫގައި ބިނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 02 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4 ވަނަ ދައުރުގެ 33 ވަނަ ޖަލްސާ) ގައި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަމްބަރު: 426-B(4)2022/008  އިން މިސްކިތް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ މީދޫ ބަނދަރުގެ އިރުމަތިން، މޮނިއުމެންޓް ފަހަތަށް އޮތް ހުސްބިމުގެ ބަދަލުގައި 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 34ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4 ވަނަ ދައުރުގެ 20 ވަނަ ޖަލްސާ) ގައި ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަމްބަރު: 426-B(4)/2021/104 އިން މިސްކިތް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް މަސްޖިދުއް އިބްރާހީމް މަޖުދުއްދީން ހުރި ބިން ހަމަޖެއްސުމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/178

ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2022