އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އަގުތައް ނިންމުމަށް

9 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން
 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/181

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫ ސިޓީގެ ޕަބްލިކް ވޯކްސްގެ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އަގުތައް އާއްމު ކޮމެޓީގެ 23 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއިމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  އާންމު ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ސިޓީގެ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އަގުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް އަގުތަކާއި އެއްގޮތަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ ވެހިކަލް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި ހިދުމަތް ދިނުމުގެ އަގުތައް ފާސްކުރުމަށް އާއްމު ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/181

ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2022