އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ލީގުގައި ކައުންސިލުން ޓީމެއް ބައިވެރިވުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ޚަރަދު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި

9 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/182

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ލީގުގައި ކައުންސިލުން ޓީމެއް ބައިވެރިވުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ޚަރަދު ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުން އެދި 

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސާރވިސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ޓީމެއް ނެގުމަށާއި " ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކުން ހިންގާ ކުޅިވަރު މުބާރާތައް ބޭއްވުމަށް" ބަޖެޓް އެކްޓިވިޓީ ކޯޑުން   25،000 (ފަންސަވީސް ހާސް) ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/182

ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2022