އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އުރީދޫއިން ހުށަހަޅުއްފައިވާ' ސްޕޮންސަރޝިޕް އޮފް ފޭން ޒޯން އެގްރިމެންޓް' އަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

9 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/184

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އުރީދޫއިން ހުށަހަޅުއްފައިވާ' ސްޕޮންސަރޝިޕް އޮފް ފޭން ޒޯން އެގްރިމެންޓް' އަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސާރވިސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އުރީދޫއިން ހުށަހަޅުއްފައިވާ "ސްޕޮންސަރޝިޕް އޮފް ފޭން ޒޯން އެގްރިމެންޓް" ގެ 03 ވަނަ މާއްދާގެ 02 ވަނަ އޮޕްޝަންގެ ސްޕޮންސަރ ހަމަޖެއްސުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/184

ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2022