އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗްގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ނިންމުމަށް ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި

9 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

 

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/185

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 09 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗްގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީން ނިންމެވި ނިންމުމާމެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަނގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ސަންސެޓް ބީޗްގައި ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ބިޑް ހުށަހަޅާ ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތަށް ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެގްރިމެންޓްކޮށް ބިން ހަވާލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02

ނުފެންނަކަމަށް: 02 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 07 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/185

ތާރީޚް: 9 ނޮވެމްބަރ 2022