އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އައްޑޫ ނާސަރީގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖާއި އެކު ވެވޭ އެމްއޯޔޫ އަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައިދެއްވުން

17 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/190

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 17 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 42 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 73 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އައްޑޫސިޓީ ފިނި، ރީތި، ފެހި ސިޓީއަކަށް ހެދުމުގެ މަޤުސަދުގައި ގަސް ހައްދައި އާލާ ކުރުމަށް ފެށިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އައްޑޫ ނާސަރީގައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖާއި އެކު ވެވޭ އެމްއޯޔޫ އަށް ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމައިދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮޖެކްޓްސް ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

އައްޑޫސިޓީ ތަހްޒީބާއި ތަމައްދުނުވެފައިވާ ހިތް ފަސޭހަ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ގަސް އިންދާ ހެއްދުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި، އަދި އައްޑޫ ނާސަރީ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖާއި އެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ 08 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނިފައިވާއެއްބަސްވުން އުވާލުމުގެ މުއްދަތު ބާރަ (12) މަސްދުވަހުގެ ބަދަލުގައި ހައެއް (06) މަސް ދުވަހަކަށް ބަދަލުކޮށް މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން  ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޢްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުޙައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02

ނުފެންނަކަމަށް: 01 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/190

ތާރީޚް: 17 ނޮވެމްބަރ 2022