އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ފޭދޫ އަވަށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.އެސް.ޑީ ބަޖެޓު 24 އޮކްޓޯބަރ 2022ގައި މުޠާލިޢާކޮށްފައިވާތީ، މުޠާލިޢާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް

24 ނޮވެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/193

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 24 ނޮވެންބަރު 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 43 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ފޭދޫ އަވަށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.އެސް.ޑީ ބަޖެޓު 24 އޮކްޓޯބަރ 2022ގައި މުޠާލިޢާކޮށްފައިވާތީ، މުޠާލިޢާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ފޭދޫ އަވަށަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.އެސް.ޑީ ބަޖެޓު 24 އޮކްޓޯބަރ 2022 ގައި މުޠާލިޢާކޮށްފައިވާތީ، މުޠާލިޢާކޮށްފައިވާ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސައިން ފައިޒުއްރަޙްމާން

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/193

ތާރީޚް: 24 ނޮވެމްބަރ 2022