އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކަޅުކަމަނާރު މަގު ހެވީ ވެހިކަލް ވަނުން މަނާ މަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން

1 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/194

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ އާއި ހުޅުދޫ މީދޫ ހެލްތް ސެންޓަރާއި ދެމެދު އޮންނަ ކަޅުކަމަނާރު މަގު ހެވީ ވެހިކަލް ވަނުން މަނާ މަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މީދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " ސ.އަތޮޅު މަދުރަސާ އާއި ހުޅުދޫ މީދޫ ހެލްތް ސެންޓަރާއި ދެމެދު އޮންނަ ކަޅުކަމަނާރު މަގު ބަހާއުއްދީން މަގުން ފެށިގެން ފެންނާމަގާއި ހަމައަށް ހެވީވެހިކަލް ވަނުން މަނާ މަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި ސައިން ބޯޑުބެހެއްޓުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/194

ތާރީޚް: 1 ޑިސެމްބަރ 2022