އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް، މެދުވަލު ސްކޫލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަށް ބަދަލުތައް ގެނައުމާއި ގުޅޭ

1 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/196

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، މެދުވަލު ސްކޫލަށް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ 24882 އަކަފޫޓޫގެ ބިމުގެ ސައިޒަށް ބަދަލުއަންނާތީވެ، މިބިމަށް މިބަދަލުތައް ގެނައުމާއިމެދު  ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ، ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީ

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު، މެދުވަލު ސްކޫލަށް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ 24882 އަކަފޫޓޫގެ ބިމުގެ ސައިޒަށް ބަދަލުއަންނާތީވެ، މިބިމަށް މިބަދަލުތައް ގެނައުމާއިމެދު  ލޭންޑް އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ކޮމިޓީގެ 22 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ، ލަފާދީފައިވާ ގޮތަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު ސާލިހާ

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ، މުހައްމަދު ޝުއާއު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 01

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 10 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 10 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/196

ތާރީޚް: 1 ޑިސެމްބަރ 2022