އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫ ސްކޫލުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގޭ ހަރަކާތަށް ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ

1 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/197

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މަރަދޫ ސްކޫލުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް (ތުއްރަވާސް) ފާހަގަކުރުމާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތަށް ފައިސާގެ އެހީ ހަމަޖެއްސުން އަދި ކައުންސިލްގެ ސްޓޯލެއް ބެހެއްޓުމާއި މެދު ކައުންސިލުން ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ސޯޝަލް ސާރވިސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " މި ހަރަކާތުގައި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ތަމްސީލް ކުރަން ސްޓޯލް އެއް ބެހެއްޓުމަށާއި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް (ތުއްރަވާސް) ފާހަގަކުރުމަށް، މަރަދޫ ސްކޫލަށް 5000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް" ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙުމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އަޙުމަދު ސަޢީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 03 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/197

ތާރީޚް: 1 ޑިސެމްބަރ 2022