އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިއުލާން ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި ގުޅޭ

1 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/199

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު 426-AA/(3)2018/12  )23 ޖަނަވަރީ 2018) ނިންމުމާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް އިދާރާއިން އިއުލާން ކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ އެކިއެކި ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓް ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " އަންދާޒާ އަގު އެއްމިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ހިލޭ ދޫކުރުމަށާއި އަންދާޒާ އަގު އެއްމިލިއަން ރުފިޔާއިން މަތީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބިޑް ޑޮކިއުމެންޓްތައް ތިންސަތޭކަ ރުފިޔާ އަށް ވިއްކާގޮތަށް ފެންނަކަމަށް  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، މުޙައްމަދު ފައިސަލް

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 02

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ފުރަތަމަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/199

ތާރީޚް: 1 ޑިސެމްބަރ 2022