އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

'ރީޖަނަލް ލެބޯރޓަރީ އޮން އާރބަން ގަވަނެންސް ފޯ ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީން' ގެ ' ހެލްތީ ސިޓީ ' ގެ ނެޓްވާރކްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ބައިވެރިކުރުމާއި ގުޅޭ

1 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/200

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 01 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

'ރީޖަނަލް ލެބޯރޓަރީ އޮން އާރބަން ގަވަނެންސް ފޯ ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީން' ގެ ' ހެލްތީ ސިޓީ ' ގެ ނެޓްވާރކްގައި އައްޑޫ ސިޓީ ބައިވެރިކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" ރީޖަނަލް ލެބޯރޓަރީ އޮން އާރބަން ގަވަނެންސް ފޯ ހެލްތް އެންޑް ވެލްބީން" ނެޓްވާރކްގައި އައްޑޫސިޓީ ބައިވެރިކުރުމަށް ފެން  " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އިބްރާހީމް ޝިނާޒު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 11 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 11 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/200

ތާރީޚް: 1 ޑިސެމްބަރ 2022