އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

މަރަދޫފޭދޫ ގެ ބައެއް މަގުތަކަށް ނަން ކިއުމަށް އެދި ހުށައަޅާ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ

28 ޑިސެމްބަރ 2022     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2022/215

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 28 ޑިސެމްބަރ 2022

ޖަލްސާ: 2022ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ ( 4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 79 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

މަރަދޫފޭދޫ ގެ ބައެއް މަގުތަކަށް ނަން ކިއުމަށް އެދި ހުށައަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  މަރަދޫފޭދޫ އަވަށު އޮފީސް

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

" މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، މައްސަލާގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށްފަހު، " މަރަދޫފޭދޫ ރަށްޔިތުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ނަމެއް ނުކިޔާ މަގުތަކަށް ތިރީގައިވާ ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ނަންތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

މަގުތަކުގެ ނަން

އަލިމަސް މަގު ( ޝައިން ގޯތީގެ ހުޅަނގުން ގޯލްޑަންވިލާއާއި އިންވެގެން އޮންނަ މަގު)

ސަޢީދު ހިނގުން ( ކަނީރުމަގުގެ އިރުދެކުނުން ރީފްސައިޑް ގޭގެ ކުރިމަތިން އުތުރަށްއޮންނަ މަގު )

ސާފީހިނގުން ( ޗަނބޭލީމަގުގެ އިރުމަތީބިތުގެ ޒެވިޔާ ގޭގެ އުތުރުން ބީޗްހައުސްގޭގެ އިރުމަތިން ދޫކޮށްފައިވާ ކުލީބިންތަކާއި އިންވެގެން އޮންނަ ބައި)

 ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އާމިނަތު އަދާލާ ރަޝީދު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޚާލިދާ މުޙައްމަދު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 08 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 08 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ދެވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2022/215

ތާރީޚް: 28 ޑިސެމްބަރ 2022