އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލައާއި ގުޅޭ

5 ޖެނުއަރީ 2023     


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

ނިންމުން ނަންބަރު: 426-B (4)/2023/001

ބޭއްވުނު ތާރީޚް: 05 ޖަނަވަރީ 2023

ޖަލްސާ: 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 01 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ (4ވަނަ ކައުންސިލްގެ 80 ވަނަ ޖަލްސާ)

މައްސަލަ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ:

2023 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް:  ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަން

ނިންމުން

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް:

 " މި މައްސަލަ ކައުންސިލަށް ބަލައި ގަތުމަށާއި، ސެކްޝަން އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް2023   ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް " ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ރިޔާސަތުން ވޯޓަށް އެއްސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މި ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

  ތާއީދު ކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ، އަޙްމަދު ނާދިރު

ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި:  ކައުންސިލަރ، ޙުސެއިން ޒަރީރު

ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް

ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ: 00

ނުފެންނަކަމަށް: 00 ވޯޓް

ފެންނަކަމަށް: 09 ވޯޓް

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި: 09 ވޯޓް
ބާވަތް: ނިންމުން

ދައުރު: ހަތަރުވަނަ ދައުރު

ނަންބަރ: 426-B (4)/2023/001

ތާރީޚް: 5 ޖެނުއަރީ 2023